Nordhordland BK

Vedtekter

Vedtekter

NORDHORDLAND BALLKLUBB

 

LOVER

§ 1.

Nordhordland Ballklubb ble stiftet 10.12.1979. Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Norges Fotballforbund gjennom Hordaland fotballkrets.

§ 2.

Klubbens formål er å samarbeide for fotball og sosiale aktiviteter innen eget distrikt.

§ 3.

Nordhordland Ballklubbs farge er rød.

MEDLEMMER

§ 4.

 1. Alle som retter seg etter klubbens og overordnet idrettsmyndigheters lover, kan bli medlem.

Et nytt medlem skal straks registreres i medlemsprotokollen. En ny søker kan ikke tas opp som medlem uten at forpliktelser til andre idrettslag er ordnet (jfr. NIF`s lov § 39 ).

 1. Medlemskap er først gyldig og regnes ut fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 16 år, være tilsluttet laget minst 1 – en måned og ha sitt forhold til laget i orden.
 2. Utmeldelse av klubben skal skje skriftlig/eventuelt e-post innen utgangen av kalenderåret til klubbens daglige leder. Et medlem er ikke utmeldt før forpliktelsene er oppfylt.
 3. Handler et medlem mot Nordhordland Ballklubbs, NIF`s eller NFF`s lover, viser oppførsel eller er til skade for klubben, kan vedkommende miste sine rettigheter. Vedkommende skal ha rett til å uttale seg til styret enten skriftlig eller muntlig før vedkommende strykes som medlem. Styrets avgjørelse kan appelleres til årsmøtet. For straffesaker gjelder NFF`s «straffebestemmelser om forgåelser».

ÆRESMEDLEM

§ 5.

Som æresmedlem kan styret utnevne den/de personer som har gjort et særdeles godt arbeid for klubben i minst 20 år. Medlemmer som i minst 10 år har gjort et særdeles godt arbeid for klubben kan av styret tildeles klubbens hederstegn.

ÅRSMØTET

§ 6.

 1. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 2. Årsmøtet innkalles av styret med 3 – tre ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på klubbens nettside eller i lokalavisene.
 3. Forslag / saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende 2 – to uker før årsmøtet.
 4. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle vanlige saker skal vedtakene for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer krever 2/3 – to tredjedels – flertall.

§ 7

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsberetning fra styret og utvalgene
 • Regnskap i revidert stand
 • Budsjett for kommende år, basert på handlingsplan
 • Innkomne forslag
 • Fastsettelse av kontingent / medlemsavgift
 • Valg av tillitsvalgte

§ 8.

Kontingenten skal betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes årlig av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent på et år, mister sine rettigheter og kan strykes som medlem.

VALG

§ 9.

 1. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare. Valget ledes av den sittende valgkomite.
 2. Alle valg foregår enkeltvis, og skriftlig dersom det er mer enn en kandidat. Alle må, for å anss som valgt, ha mer enn halvparten av stemmene. Når en kandidat ikke oppnår kvalifisert flertall, foregår omvalget mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalget stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 3. Valg av styre.
 4. Styre skal bestå av minimum 5 personer, hvorav halvparten bør være på valg hvert år. Alle velges med funksjonstid på to – 2 år, samt 3 styremedlemmer med funksjonstid på 2 år. Styret konstituerer seg selv i forhold til de oppgaver som skal utøves.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§ 10.

 1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 – en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
 2. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinært årsmøte, og kalles inn med 14 – fjorten dagers varsel.
 3. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker som det ekstraordinære årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

STYRET

§ 11.

 1. Klubben ledes av styret, som er klubbens høyeste myndighet/ organ mellom årsmøtene.
 2. Styret skal:
 • Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 • Foreslå klubbens daglige ledelse og representere dette utad, herunder ivareta klubbens interesser overfor det offentlige.
 • Vurdere de økonomiske behov innen klubben og fordele midlene til de enkelte grupper/lag etter opptrukne planer og godkjente budsjett. Tilskudd fra det offentlige, inntekter fra ikke- idrettslig virksomhet og klubbkontingenten disponeres av klubbens styre.
 • Oppnevne etter behov komiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Styret skal være representert i klubbens utvalg og arbeidsgrupper der styret finner det nødvendig. Det er styret som godkjenner representanter til utvalg og arbeidsgrupper på vegne av klubben.
 • Styret avgjør vederlag for nøkkelpersoner i klubbens ulike utvalg og arbeidsgrupper.
 • Etter evne søke å løse klubbens oppgaver.

§ 12.

 1. Leder har den daglige ledelse av klubben. Leder klubbens styre og klubbens møter.

Leder skal melde fra til høyere idrettsmyndigheter om valg og varige adresseforandringer.

 1. Ved leders fravær fungerer nestleder i leders sted.
 2. Det skal føres protokoll/skrives referat fra alle møter.
 3. Daglig leder i samarbeid med økonomiansvarlig i klubben, fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelser. Klubbens midler settes i bank.

Bare styret kan opprette bankkonti i klubbens navn. Daglig leder / økonomiansvarlig plikter å gjøre seg kjent med NIF`s bestemmelser om regnskapsføring.

OPPLØSNING

§ 13.

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 – to tredjedels flertall etter at 

Forslaget på forhånd er satt på agendaen, som er kunngjort for medlemmene minst 14 – fjorten dager før  Møtet. Blir oppløsningen godkjent med 2/3 flertall, holdes det ekstraordinært årsmøte 3 – tre måneder  senere. Skal klubben oppløses må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben.

I tilfelle oppløsning tilfaller eiendelene NIF.

§ 14.

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinære årsmøter, etter å ha stått på sakslisten og krever 2/3 – to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 13 kan ikke endres. 

SAMARBEIDSPARTNERE

      

     

    

Nordhordland BK - Fotball, Postboks 127, 5903  ISDALSTØ, e-post: post@nbksport.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift